Home | Impressum

Methyldiphenylmethanes - Mix 5

Ohne_Titel_1
  Methyldiphenylmethanes - Mix 5  15110 15111 15112
  2,2,4,4-Tetrachloro-3-methyldiphenylmethane
  2,2,4,6-Tetrachloro-3-methyldiphenylmethane
  2,2,4,6-Tetrachloro-5-methyldiphenylmethane
  2,3,4,4-Tetrachloro-5-methyldiphenylmethane
  2,4,4,5-Tetrachloro-2-methyldiphenylmethane
10 g/ml
10 g/ml
10 g/ml
10 g/ml
10 g/ml
50 g/ml
50 g/ml
50 g/ml
50 g/ml
50 g/ml
100 g/ml
100 g/ml
100 g/ml
100 g/ml
100 g/ml

 

 

   
 
 
Cat. - No.:: 
Solvent:: 
Quantity:   x 5 ml